Ansökan - Serviceinsatser för personer från 65 år

  1. 1. Sökande
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Du som är 65 år och äldre och bosatt i Tranås kommun har från och med 1 april 2019 rätt att ansöka om vissa insatser utan att en individuell utredning genomförs. Denna förenklade handläggning gäller endast för serviceinsatser, dvs där det inte finns ett omvårdnadsbehov, såsom personlig hygien, toalettbestyr, matning eller förflyttning.

I denna länk hittar du information om vilka serviceinsatser som omfattas av den förenklade handläggningen.

Villkor för förenklad biståndsbedömning

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar här (namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress) kommer att registreras, lagras och användas som underlag för beslut om insatser och avgifter. De kommer inte att användas till något annat än att hantera ditt ärende. De kommer inte att spridas eller överföras till tredje land,  men kan behöva lämnas ut till ex extern leverantör av insatsen. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi registrerat och begära dem rättade. I vissa fall har du rätt att få dem raderade.

Den lagliga grunden för personuppgiftshanteringen är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att hanteras och lagras så länge du har insatser beviljade. Upphör dina insatser kommer uppgifterna att raderas när lagen tillåter, som tidigast 5 år efter att ditt ärende har upphört. Det kan finnas tillfällen då lagar inte medger radering av personuppgifterna. Som exempel sparas uppgifter för framtida forskning för personer som är födda dagarna 5, 15 och 25 i varje månad.

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: socialforvaltningen@tranas.se

Kontaktuppgifter till socialnämndens dataskyddsombud:
dataskyddsombud@hoglandet.se
Höglandsförbundet, 575 80 EKSJÖ

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter.