Medborgarförslag

  1. 1. Medborgarförslag
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Signera
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Lämna medborgarförslag

Med hjälp av den här e-tjänsten kan du skicka in medborgarförslag digitalt. Alla som är folkbokförda i kommunen kan lämna förslag direkt till kommunfullmäktige.

 

Medborgarförslag skiljer sig från synpunkter. Medborgarförslag är förslag på något nytt, utöver ordinarie verksamhet.

Läs om medborgarförslag på kommunens webbplats

 

Synpunkter och förbättringsförslag, till exempel om du vill anmäla en trasig lyktstolpe eller lämna önskemål om förbättrad snöröjning på en viss gata, lämnar du via e-tjänsten Synpunkter och förbättringsförslag.

 

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av kommunstyrelsen och användas för ärendets hantering. Det handlar om namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer. Den lagliga grunden för personuppgiftshanteringen är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning, artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.

 

Dina personuppgifter kommer att arkiveras om förslaget klassas som ett medborgarförslag och därmed behandlas politiskt. I annat fall gallras uppgifterna enligt kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan. Dina personuppgifter, bortsett från personnumret, kommer att framgå när förslaget publiceras på kommunens webbplats och i de underlag som distribueras till politiker inför beslutet. Däremot kommer de inte att framgå i beslutsprotokoll. Personuppgifterna framgår också om någon begär ut ditt medborgarförslag som en offentlig handling.

 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter: kansli@tranas.se

 

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud:

dataskyddsombud@hoglandet.se

0381-67 95 08

Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

 

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter