Begäran om registerutdrag

  1. 1. Sökande person
  2. 2. Vårdnadshavare
  3. 3. Fullmaktsinnehavare
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

Via denna e-tjänst kan du begära registerutdrag enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Vid begäran om registerutdrag i egenskap av vårdandshavare ska samtliga vårdnadshavare signera om fler än en. Tyvärr är inte detta möjligt via e-tjänsten i dagsläget, använd blankett istället: Blankett "Begäran om registerutdrag" (PDF).

 

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som du har lämnat, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post. Syftet med behandlingen är att kunna handlägga din begäran om registerutdrag. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. Enligt artikel 6.1.c i dataskyddsförordningen.

 

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att gallras vid inaktualitet.

 

Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. Vi delar dina personuppgifter med annan personuppgiftsansvarig nämnd i Tranås kommun som får uppdrag att sammanställa registerutdrag. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är den nämnd inom Tranås kommun som du ställt din begäran till. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade.

 

Du når oss enklast via personuppgiftsansvariges funktionsbrevlåda eller tel. 0140-681 00

 

Kommunstyrelsen kansli@tranas.se

Barn- och utbildningsnämnden barnutbildning@tranas.se

Bygg- och miljönämnden bm@tranas.se

Kultur- och fritidsnämnden kultur-fritid@tranas.se

Socialnämnden socialtjansten@tranas.se

Teknik- och griftegårdsnämnden samhallsbyggnad@tranas.se

Överförmyndarverksamheten overformyndare@tranas.se

 

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@tranas.se eller 0140-681 00.

 

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten.

Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål