Beställ kopia på skolbetyg

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Beställning
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg.

I kommunarkivet finns betyg från kommunala skolor i Tranås kommun. Via e-tjänsten kan du beställa betygskopior från:

·        Grundskola/grundsärskola

·        Gymnasieskola/gymnasiesärskola

·        Vuxenutbildning/eftergymnasial utbildning

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av kommunstyrelsen och användas för ärendets hantering.

Det handlar om namn, adress, e-post och telefonnummer.

Den lagliga grunden för personuppgiftshanteringen är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning, artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.

Dina personuppgifter kommer att gallras senast efter två år, enligt kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan. Du har rätt att se och korrigera de personuppgifter vi registrerat. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än den tjänst du begär tillgång till.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: kansli@tranas.se

 

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud: dataskyddsombud@hoglandet.se

0381-67 95 08, Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter