Synpunkter & förbättringsförslag

  1. 1. Synpunkter och förbättringsförslag
  2. 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg.

Med hjälp av den här E-tjänsten kan du ställa frågor och lämna synpunkter till Tranås kommun. Om du fyller i dina kontaktuppgifter kan ansvarig tjänsteman kontakta dig om så behöves. Annars återkommer vi med ett svar till dig när din fråga/synpunkt är behandlad.

 

Handläggare på Tranås kommun kommer gå igenom ditt ärende i enighet med Offentlighets- och sekretesslag för att sedan slussa vidare till rätt handläggare så din synpunkt eller ide kommer fram till rätt person så snabbt som möjligt.

 

Personuppgiftshantering

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av kommunstyrelsen och användas för ärendets hantering. Det handlar om namn, adress, e-post och telefonnummer. Beroende på ärendets art kan dina personuppgifter komma att behandlas av andra förvaltningar/nämnder i kommunen som kommer behandla dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvariga. Dina personuppgifter kommer att delas med den förvaltning/nämnd som berörs av ditt ärende.

 

Den lagliga grunden för personuppgiftshanteringen är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning, artikel 6.1.e i dataskyddsförordningen.

 

Dina personuppgifter kommer att bevaras i enlighet med kommunstyrelsens och övriga nämnders dokumenthanteringsplaner. Du har rätt att se och korrigera de personuppgifter vi registrerat. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än den tjänst du begär tillgång till.

 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: kansli@tranas.se

 

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud: dataskyddsombud@hoglandet.se

0381-67 95 08, Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

 

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter