Ansökan om nedtagning av träd eller röjning av sly på kommunal mark

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Fastighet och motiv
  3. 3. Plan/skiss
  4. 4. Grannar som berörs av eventuell träfällning
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg.

Önskemål om trädfällning hanteras årligen. Förutsatt att ansökan har kommit Tranås kommun tillhanda senast 15 september påbörjas en hantering och bedömning av ärendet under kommande vinterhalvår, november-april. (Om ansökan har inkommit efter sista ansökningsdatum, 15 september, innebär det att den kommer hanteras först nästkommande vinterhalvår.)

Under perioden november-april genomförs, efter behov, ett platsbesök av berörda tjänstepersoner och en bedömning utifrån gällande regler för nedtagning av träd görs. Därefter fattas ett beslut i ärendet.

 

Då handläggningstiden för inkomna ansökningar är november-april är det under denna period ni kommer delges ett beslut.

 

Om det aktuella trädet eller växtligheten utgör en direkt fara för person eller egendom – kontakta kommunen direkt.

 

För ytterligare information om gällande regler om trädfällning på kommunal mark se Nedtagning av träd och röjning av sly på kommunens mark

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av teknik- och griftegårdsnämnden och användas för ärendets hantering.

Det handlar om namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer och fastighetsbeteckning.

Den rättsliga grunden för personuppgiftshanteringen är att den är nödvändig för att personuppgiftsansvarig ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse, enligt dataskyddsförordningen artikel 6 1.E.

Dina personuppgifter kommer att lagras i två år, därefter raderas de. Personuppgifterna kan komma att sparas längre om trädet du ansöker om nedtagning av, är av kulturhistoriskt intresse/värde. I de fallen bevaras personuppgifterna. Du har rätt att se och korrigera de personuppgifter vi registrerat. I vissa fall har du rätt att få dem raderade. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än den tjänst du begär tillgång till.

Teknik- och griftegårdsnämnden är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: samhallsbyggnad@tranas.se

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud: dataskyddsombud@hoglandet.se 0381-67 95 08, Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

 

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter