Ansökan om nedtagning av träd eller röjning av sly på kommunal mark

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Fastighet och motiv
  3. 3. Plan/skiss
  4. 4. Grannar som berörs av eventuell träfällning
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg.

Önskemål om trädfällning hanteras årligen. Förutsatt att ansökan har kommit Tranås kommun tillhanda senast 15 september påbörjas en hantering och bedömning av ärendet under kommande vinterhalvår, november-april. (Om ansökan har inkommit efter sista ansökningsdatum, 15 september, innebär det att den kommer hanteras först nästkommande vinterhalvår.)

Under perioden november-april genomförs, efter behov, ett platsbesök av berörda tjänstepersoner och en bedömning utifrån gällande regler för nedtagning av träd görs. Därefter fattas ett beslut i ärendet.

 

Då handläggningstiden för inkomna ansökningar är november-april är det under denna period ni kommer delges ett beslut.

 

Om det aktuella trädet eller växtligheten utgör en direkt fara för person eller egendom – kontakta kommunen direkt.

 

För ytterligare information om gällande regler om trädfällning på kommunal mark se Nedtagning av träd och röjning av sly på kommunens mark