Modersmålsundervisning - anmälan

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Anmälan till modersmålsundervisning i förskoleklass och grundskola

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisningen är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan och kunskapskrav. Betyg sätt först i år 6 och undervisningen sker utanför ordinarie skoltid, lektionerna kan bedrivas på annan skola än den man vanligtvis går på.

 

Alla elever, i grundskolan eller i förskoleklass, som har ett annat språk än svenska som modersmål har rätt att ansöka om modermålsundervisning, det är frivilligt att delta, inte obligatorisk.

 

Modersmålet ska vara det språk som barnet talar i hemmet med en eller båda föräldrar samt att eleven har grundläggande kunskaper i språket.

 

När det gäller minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch kan undervisningen starta om det finns lärare att tillgå och en elev anmäld.

 

Syftet med undervisningen är att eleven ska utveckla sina kunskaper i modersmålet.

 

Behandling av personuppgifter

 

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av barn- och utbildningsförvaltningen och användas för ärendets hantering.

Det handlar om namn, adress, personnummer eller samordningsnummer.

 

Den rättsliga grunden för personuppgiftshanteringen är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Vid ansökan om modersmålsundervisning får personuppgifter registreras, enligt dataskyddsförordningen artikel 6 1.e.

 

Dina personuppgifter kommer att raderas vid inaktualitet. Du har rätt att se och korrigera de personuppgifter vi registrerat. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än den tjänst du begär tillgång till.

 

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: Barnutbildning@tranas.se

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud: dataskyddsombud@hoglandet.se 0381-67 95 08, Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

 

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter